Poziv na 24.sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


1.Odluka o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja mineralih sirovina

2.Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar

3.Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

4.Zaključak – Suglasnost načelniku za sklapanje ugovora

5.Odluka o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika i privremenog zamjenika načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

6.Statut Općine Lopar

7.Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar

8.Zaključak – Suglasnost na Ugovor o osnivanju prava građenja na šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH

10.Druge Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje 2024-2028 na području Općine Lopar

11.1.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 1

11.2.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 4

11.3.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 5

11.4.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 6

11.5.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 7

11.6.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 8

11.7.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 9

11.8.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 10

11.9.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 11

11.10.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 12

11.11.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 14

11.12.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 15

11.13.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 16

11.16.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 19

11.17.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 20

11.18.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 22

11.19.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 24

11.20.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 25

11.21.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 25a

11.22.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 26

11.23.Odluka o dodjeli dozvole na pomorskom dobru na području Općine Lopar – lokacija 27

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


1. Plan davanja koncesije na području Općine Lopar u 2024. godini

2. Odluka o upravljanja godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2024.

3. Godišni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Lopar

4. Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Lopar u 2024. godini

5. Odluka o pripajanju društva Loparko d.o.o. društvu VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o.

6. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lopar u 2023. godini

7. Zaključak – ugovor o kupoprodaji nekretnine k.č. 412 k.o. Lopar

8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2023. godinu

9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2023. godinu

11. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini

12. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini

13. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini

14. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2023. godini

15. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u 2023. godini.pdf

16. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2023. godini

17. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2023. godini

18. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini

19. Proračun Općine Lopar za 2024. godinu i Projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu

21. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. godini

22. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2024. godini

23. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2024. godini

24. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2024. godini

25. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2024. godini

26. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

27. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2024. godinu

28. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2024. godini

29. Program javnih potreba u kulturi u 2024. godini

30. Program javnih potreba u sportu u 2024. godini

 

Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 12. sjednice

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu

3. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

4. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini

5. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini

6. II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini

7. I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište u 2022. godini

8. a Obrazlozenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Lopar u 2022. godini(5038)

8. II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Lopar u 2022. godini

9. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini

10. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini

11. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2022. godini

12. Proračun za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu

13. Financijski plan Centra za kulturu Lopar za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu

13. aObrazlozenje-financijskog-plana-za-2023.

14. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godini

15. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2023. godini

16. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar u 2023. godini

17. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2023. godini

18. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2023. godini

19. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

20. Program javnih potreba u sportu u 2023. godini

21. Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini

22. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2023. godini

23. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2023. godinu

24. Zaključak – Plan rada na mjesnom groblju u Loparu za 2023. godinu

25. Zaključka o sklapanju Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2023. godini

26. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2022. godinu

26. a Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2022. godinu

27. Zaključak o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustave civilne zaštite na području Općine Lopar za 2023. godinu

28. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Lopar za 2023. godinu

29. Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

31. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2023. godinu

31.a Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Lopar

32. Odluka o javnim površinama

33. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

34. Odluka o odabiru za prodaju nekretnine na području Poslovne zone Sorinj

35. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


Poziv 10. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

1. Izvješće o radu Uprave groblja za 2021.godinu

2. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Lopar

3. Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o radu Centra za kulturu Lopar

4. Prethodna suglasnost za Centar za kulturu Lopar

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Lopar

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar u 2022. godini

7. Odluka o odabiru za prodaju nekretnine na području Poslovne zone Sorinj

8. Odluka o otpisu poreza na tvrtku

9. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Lopar

10. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi – parkiralište Brdarovo

11. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi – parkiralište Borići

12. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu

13. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

15. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

16. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2022 godinu i Projekcije proračuna za 2023

17. I Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2022 godinu i Projekcije za 2023 i 2024 godinu

18. I Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022 godinu

19. I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022 godinu

20. I Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022 godini

21. I Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2022 godini

22. I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2022 godinu

24. I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022 godinu

23. I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2022 godinu


Poziv 6. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća


1. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

1.1. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

1.2. I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini

1.3. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini

1.4. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2021. godini (2)

1.5. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2021. godini (2)

1.6. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (2)

1.7. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

1.8. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

1.9. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2021. godinu

2. Proračun za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu

2.2. Plan razvojnih programa za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

2.3. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu

2.4. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu

2.5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu

2.6. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini

2.7. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2022. godini

2.8. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini (2)

2.9. Program javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2022. godinu

2.10. Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2022. godinu

2.11. Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2022. godinu

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2022. godini

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2022. godinu

5. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2021. godinu

5. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2021. godinu

6. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2022. godinu

 

Zapisnik 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Lopar

 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2019. godinu

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2019. godinu

2 Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine

Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine

3 Prijedlog donošenja Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

4 Prijedlog donošenja Odluke o prihvaćanju ponude i potpisu ugovora o kupoprodaji za k.č. 1557/8 k.o. Lopar

Obrazloženje

Odluka

5 Prijedlog donošenja Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 10205 k.o. Lopar

Obrazloženje

Odluka

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

1.1 Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

1.2 Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

1.3. Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

2 I. Izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu

2.1 I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu

2.2 I. Izmjene i dopune plana gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
I. Izmjene i dopune plana gradnje komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu

2.3 I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu
I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2019. godinu

3 Prijedlog donošenja Odluke o dodjeli koncesije za prijevoz putnika cestovnim vlakom (trasa Goli otok) i potpisivanje ugovora

Odluka

4 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju Ugovora o darovanju dijela k.č. 10189/2 k.o. Lopar

Obrazloženje

5 Prijedlog donošenja Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 10205 k.o. Lopar

6 Prijedlog donošenja Odluke o ukidanju nerazvrstanih cesta 8.1.2. i 8.4.

Obrazloženje

PRILOZI
Odluka
Popis nerazvrstanih cesta u Općini Lopar
Registar nerazvrstanih cesta u Općini Lopar
Skice predmetnih nerazvrstanih cesta

7 Prijedlog donošenja Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Lopar

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja

8 Prijedlog donošenja Zaključka o prihvaćanju ponude i potpisivanju Ugovora u postupku javne nabave JNMV-04/19

Zaključak

9 Prijedlog donošenja Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2019. godinu

Odluka 

10 Prijedlog Dopune Plana korištenja javnih površina u 2019. godini

Obrazloženje

Dopuna Plana korištenja javnih površina u 2019. godini

11 Dopuna dnevnog reda – Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Lopar

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

2 Izvješće o radu davatelja usluga sakupljanja otpada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Izvješće o radu davatelja usluga sakupljanja otpada

Izvješće o radu – Lopar Vrutak d.o.o.

3 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Zaključak

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

4 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku javne nabave JNMV-02/19

Obrazloženje

Odluka

5 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-05/19

Obrazloženje

Zaključak

6 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-07/19

Obrazloženje

Zaključak

7 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-08/19

Obrazloženje

Odluka o odabiru

8 Prijedlog donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku najtečaja kupoprodaje nekretnine unutar radne zone Sorinj, k.č. 1557/11 k.o. Lopar

Obrazloženje

Odluka o odabiru

9 Prijedlog donošenja Programa stambenog zbrinjavanja hrvatskog branitelja Miljenka Urelića

Obrazloženje

Zaključak

10 Prijedlog Ugovora o participaciji Općine Lopar u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za korisnike sa prebivalištem u Loparu

Obrazloženje

Ugovor

11 Prijedlog dopune dnevnog reda 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar- Odluka o zapošljavanju samostalnog referenta za kulturu i protokole u Centru za kulturu Lopar

12 Prijedlog dopune dnevnog reda 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Namjera sklapanja kupoprodajnih ugovora – na znanje

Obrazloženje

Prisega za vijećnički mandat i obrazloženje – Joško Matahlija

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Prijedlog usvajanja Izvješća o radu Centra za kulturu Lopar

Izvješće o radu Centra za kulturu Lopar

2 Prijedlog donošenja Pravilnika o radu Centra za kulturu Lopar

Pravilnik o radu Centra za kulturu Lopar

3 Prijedlog donošenja Odluke o kreditnom zaduživanju Općine Lopar

Odluka o kreditnom zaduživanju Općine Lopar

4 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju Sporazuma s Gradom Rabom – reguliranje međusobnih odnosa o projektu sanacije odlagališta otpada Sorinj

Zaključak

5 Prijedlog donošenja zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine unutar radne zone Sorinj, k.č. 1557/11 k.o. Lopar

Zaključak i obrazloženje o raspisivanju natječaja na prodaju nekretnine unutar radne zone Sorinj

6 Prijedlog donošenja zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine unutar radne zone Sorinj, k.č. 1557/8 k.o. Lopar

Zaključak i obrazloženje o raspisivanju natječaja na prodaju nekretnine unutar radne zone Sorinj

7 Prijedlog donošenja zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju dijela nekretnine iznačene kao k.č. 8576 k.o. Lopar

Zaključak i obrazloženje o raspisivanju natječaja za prodaju dijela nekretnine

8 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju kupoprodajnog ugovora za k.č. 1978 k.o. Lopar

Zaključak

Obrazloženje

9 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-02/19

10 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-03/19

Zaključak i obrazloženje o potpisivanju ugovora temeljem provedenog postupka jednostave nabave JN-03/19

11 Prijedlog donošenja zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-04/19

12 Prijedlog Plana korištenja javnih površina u 2019. godini

I. javni poziv za davanje javnih površina na korištenje u 2019. godini

Plan korištenja novih javnih površina u 2019. godini

13 Prijedlog donošenja Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći, Željko Kučiš

14 Prijedlog dopune Dnevnog reda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog dopune plana srednjoročnog (trogodišnjeg) davanja koncesije za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Obrazloženje

Dopuna plana srednjoročnog (trogodišnjeg) davanja koncesije za razdoblje od 2019. do 2021. godine

15 Prijedlog dopune Dnevnog reda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog dopune plana davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu

Obrazloženje

Dopuna plana davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – ispravljeni


AKTUALNI SAT


1 Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu

Plan davanja koncesija

PRILOZI
Obrazloženje

2 Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije

3 Prijedlog donošenja Odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za područje Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

5 Prijedlog donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

6 Prijedlog donošenja Zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č. 10255 k.o. Lopar

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

7 Prijedlog donošenja Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka u 2019. godini

Program

PRILOZI
Obrazloženje
Zaključak

8 Prijedlog donošenja Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini

Odluka

Prijedlog donošenja Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Odluka

10 Prijedlog donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2019. godinu

Odluka

11 Prijedlog donošenja Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u na području Općine Lopar u 2019. godini

Odluka

12 Prijedlog Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza za gradnju vodoopskrbe i odvodnje u dijelu spojne ceste „za Vrh“ – prijedlog dopune dnevnog reda

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

13 Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – prijedlog dopune dnevnog reda

Program

PRILOZI
Obrazloženje

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izvješće o radu DV “Pahuljica”, područno odjeljenje Lopar za pedagošku 2017./2018. godinu

Izvješće o radu u pedagoškoj 2017./2018. godini

2 Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2018. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2018. godinu

3 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

3.1 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

3.2 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture u 2018. godini

3.3 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2018. godini
I. Izmjena i dopuna utroška boravišne pristojbe u 2018. godini

PRILOZI
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

4 Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu

PRILOZI
Zaključak
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

5 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

6 Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

7 Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2019. godinu

Financijski plan Centra za kulturu za 2019. godinu

8 Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje

8.1 Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

8.2 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

8.3 Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu

8.4 Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu

8.5 Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2019. godinu

9 Prijedlog Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2019. godini – suglasnost, daje se

Zaključak

10 Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

11 Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

12 Prijedlog Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine k.č. 1557/6 k.o. Lopar – suglasnost, daje se

Zaključak

13 Prijedlog Ugovora o financiranju izgradnje parkirališta “Lopar – Melak” – suglasnost, daje se

Zaključak

14 Prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja na k.č. 10204/3 k.o. Lopar – suglasnost, daje se

Zaključak

15 Pismo namjere za suradnju u pripremi i provedbi projekata poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području otoka Raba

Zaključak

16 Prijedlog Ugovora o sufinanciranju projekata “Priprema studijske i projektne dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar” – suglasnost, daje se

Zaključak

17 Prijedlog dopune Dnevnog reda 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog donošenja Zaključka za prodaju nekretnine k.č. 1557/13 k.o. Lopar

Zaključak

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar (ispravljeni)

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 13. sjednice (elektronske) Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izmjene i dopune Statuta Općine Lopar

Izmjene i dopune Statuta Općine Lopar

Prijedlog Natječaja za prodaju k.č. 1557/13 k.o. Lopar, plato K3 poslovna zona Sorinj

Prijedlog natječaja

PRILOZI
Obrazloženje

3 Donošenje Zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-13/18, projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu – II. faza

Odluka o odabiru

PRILOZI
Zaključak

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

5 Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata “Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje”

Zaključak

6 Dopuna dnevnog reda – Ugovor o kupoprodaji nekretnine

7 Prezentacije projekata Općine Lopar

Poziv na 13. elektroničku sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Zaključak o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o postupku jednostavne nabave JN-10/18, Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu – II. faza

Obrazloženje

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izvješće načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće načelnika Općine Lopar za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine

2 Polugodišnji obračun proračuna Općine Lopar

Izvještaj o polugodišnjem ostvarenju konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

3 Izmjene i dopune Odluke o grobljima

Izmjene i dopune Odluke o grobljima

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora u postupka javne nabave ev. br. JNMV-07/18 – radovi na izgradnji sportske dvorane

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

5 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave ev. br. JN-09/18 – zemljani radovi, iskop platoa K3-1

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

6 Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganje unutar mjere 7, podmjera 7.4., oprema 7.4.1 – izgradnja grobnog polja 4 i dijela glavne grobne staze u groblju u Loparu

Suglasnost

7 Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1 – rekonstrukcija i dogradnja zgrade Turističke zajednice Općine Lopar

Suglasnost

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


 

1 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

1.1 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

1.2 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

2 Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

3 Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izmjena i dopuna Odluke

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje športske dvorane u Općini Lopar

Zaključak

5 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora o postupku javne nabave – pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje JNMV-06/18

Zaključak

6 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora o postupku jednostavne nabave JN-07/18

Zaključak

7 Prijedlog donošenja Internog pravilnika o zaštiti podataka voditelja obrade – Centar za kulturu Lopar

Pravilnik

PRILOZI
Obrazloženje

8 Prijedlog donošenja Zaključka – Lopar Vrutak d.o.o.

Zaključak

9 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

PRILOZI
Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lopar u 2018. godini

10 Prijedlog Zaključka – Ugovor br 2018/001571 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Zaključak

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Odluka o odabiru evid. br. nabave JN-05/18

Zaključak

2 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

PRILOZI
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu – I. Opći dio

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu – II. posebni dio

3 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka

PRILOZI
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020. godinu

4 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Odluka

5 Prijedlog dopune Dnevnog reda 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Zaključak o prodaji tehničko-građevnog kamena iz iskopa u Radnoj zoni “Sorinj”

Zaključak

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

PRILOZI
Obrazloženje godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) KONSOLIDIRANI

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) OPĆINA LOPAR

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) CENTAR ZA KULTURU LOPAR

Potvrda o preuzetom izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – datum ispisa 15.02.2018.

Potvrda o preuzetom izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – datum ispisa 01.03.2018.

Odluka

2 Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razodblje od 2018. do 2022. godine

Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Prijedlog donošenja Zaključka

3 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

PRILOZI
Prijedlog donošenja zaključka

4 Pokretanje postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje i sanaciju aquagana u uvali Crnika, Općina Lopar

Prijedlog donošenja Zaključka

5 Prijedlog sklapanja Dodatka I. Ugovoru o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lopar

Prijedlog donošenja zaključka

6 Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog dopune II. Plana upravljanja javnim površinama

Prijedlog donošenja Zaključka

Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji Proračuna za 2019. i 2020. godinu – pozicije 191 i 189

Odluka

8 Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji Proračuna za 2019. i 2020. godinu – pozicije 178.1 i 185

Odluka

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća 


AKTUALNI SAT


1 Izmjena i dopuna Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Izmjena i dopuna Odluke

PRILOZI
Prijedlog donošenja izmjena i dopuna Odluke i obrazloženje

2 Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o neposrednom sudjelovanju Grada Raba i Općine Lopar u sufinanciranju troškova investicije građenja pretovarne stanice Sorinj na otoku Rabu

Zaključak

3 Prijedlog Odluke o dodjeli financijske pomoći

4 Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke i obrazloženje

5 Prijedlog Javnog poziva II za korištenje javne površine u 2018. godini

Dopuna Plana za davanje javnih površina na korištenje u 2018. godini

PRILOZI
Prijedlog donošenja dopune Plana i obrazloženje

6 Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke

Obrazloženje

7 Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke

Obrazloženje

8 Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Prijedlog odluke

Obrazloženje