Općina Lopar kao jednu od svojih prioritetnih aktivnosti u 2008. godini usmjerila je na izradu projektno planske  dokumentacije za radnu zonu Sorinj. Nije trebalo dvojiti, o prioritetu i važnosti planiranja radne zone «Sorinj» kao prostora na kojem bi se moglo ostvariti nekoliko ciljeva; ponajprije mogućnost razvoja poduzetništva i obrtništva, otvaranje novih radnih mjesta, samim time zadržavanja velikog broja mladog stanovništva u mjestu i na otoku, rješavanje velikog broja komunalnih problema kojim se značajno narušava izgled mjesta (deponiji građevinskog materijala, razna zimovališta, problem buke kod manjih proizvodnih obrta koji se sada nalaze u sklopu mjesta) ali i otvaranja novih mogućnosti, novih distributivnih prostora, prije svega benzinske postaje i drugih trgovačkih sadržaja, ali i mogućnost razvoja proizvodnih aktivnosti i pogona. Doista je neprimjereno, a i realne se potrebe za nizom obrtničkih aktivnosti, stolarskih, soboslikarskih, mehaničarskih, proizvodnja betonske galanterije, tokarskih i dr. koji zbog buke ili vizualnog zagađenja, skupoće zemljišta nemogu ostvariti pravi poduzetnički zamah u samom naselju Lopar pa će ova zona otvoriti  nove mogućnosti. Rješavanje  pitanja sjedišta komunalnog poduzeća Lopar Vrutak također se možemo rješiti u sklopu ove zone, uključujući i skladišne prostore, garažu, deponij za vozila koja bi podizao «pauk» i sl.

Zona je predviđena na površine od 7,6 ha, i kao takva predviđena je na dosta zahtjevnom terenu, velik nagibi, te se dio zone neće moći iskoristiti za gradnju, što je otežavajuća okolnost, a i dio zemljišta u vlaništvu je privatnih osoba. Općina Lopar predlaže da se dio zone jugoistočni od državne ceste D 105 planira  kao trgovački, distributivni i uslužni prostor uključujući i prostor za benzinsku postaju s praonom vozila i sl. ali nikako ti sadržaji ne bi smjeli biti skladišni prostori i deponiji koji bi vizualno i estetski narušili ulaz u mjesto. Planira se da bi desetak metara uz državnu cestu trebalo predvidjeti kao ukrasni i zaštitni zeleni pojas. Sjeveroistočna strana zone (uz postojeću cestu prema odlagalištu Sorinj)  predviđena je za mješovitu tj. proizvodnu i trgovačku namjenu, s time da je gotova 2 ha površine neposredno uz cestu D 105 gotovo neiskoristivo zbog nagiba većih od 30% te se ti prostori planiraju ozeleniti i urediti kao zelene površine, tj. kao hortikulturne površine, kao prva estetska vizura i ulazak u Lopar.

Obzirom da je dio zemljišta u privatnom vlasništvu Općina Lopar svim vlasnicima ponudila je suradnju da predlože namjenu na svojim parcelama ili mogućnost otkupa od strane Općine po cijeni od 37,00 Eura za m2, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka. Općina Lopar smatra da jedan od prioriteta u zoni mora biti benzinska postaja, gdje smo mišljenja da bi Općina bila vlasnik zemljišta i ponudila izgradnju benzinske postaje  temeljem prava građenja INA-i ili privatnom vlasniku, ali pod uvjetom da cijene goriva ne smiju biti veće od cijena INA-e, kako nam se ne bi desilo da imamo na našem prostoru benzinsku postaju ali zbog cijene goriva idemo tankirati u Rab. U posljednjih nekoliko tjedana sklopljeni su ugovori s nekoliko vlasnika za otkup zemljišta, te im se ovom prilikom zahvaljujem na suradnji, za gotovo 7,000 m2 površine, a to su za pozicije pristupnih puteva i  benzinske postaje.

Planiramo i želimo, da maksimalno, koliko je to moguće radna zona bude uređena velikim zelenim i hortikulturnim površinama i kao takva bude ugodan prostor za djelatnike u radnoj zoni ali i sve posjetitelje radne zone.
Ovom prilikom pozivam sve mještane i poduzetnike da izvrše uvid u plansku dokumentaciju radne zone koja je izložena u vijećnici Općine Lopar i daju svoje prijedloge  što prije kako bi u što kraćem roku mogli dovršiti izradu UPU-a.
Općina Lopar veće je do sada uložila značjna sredstva za pripemu i opremanje radne zone Sorinj; izrada geodetskih podloga 80,000,00 kn, izrada UPU- a ugovoreno 115,000,00 plaćeno 80,000,00 kn,  izgradnja odvodnje DTK mreže, javna rasvjeta i vodoopskrbe fi 100 mm do radne zone 2,000,000,00 kn, projektiranje nove pristupne ceste do radne zone i odlagališta Sorinj 60,000,00 kn, trenutno je objavljen javni natječaj za projektiranje vodoopskrbe radne zone  i spajanje na magistralni cjevovod Sv. Ilija – Lopar i pred potpisivanjem smo sporazuma s HEP-om oko projektiranja elektroopskrbe radne zone. Vrlo smo aktivni i u pregovorima oko prijenosa zemljišta u vlasništvo RH na Općinu Lopar, za što nam je nužno i donošenje UPU-a radne zone. U suradnji s Hrvatskim cestama doprojektirana je i izvedena raskrsnica s «lijevim skretačima» za radnu zonu te im se i ovom prilikom zahvaljujem na pomoći i suradnji, a doprojektiranje raskrsnice snosila je Općina Lopar.

Modeli upravljanja radnom zonom trenutno se razrađuju ali smatram i poticati će mo gradnju unutar zone na način da će mo proizvodne i obrtničke djelatnosti stimulirti manjim komunalnim doprinosom i komunalnom naknadom u odnosu na trgovačke i uslužne, dati prednost poduzetnicima s prostora Lopara, da će mo davati i pravo građenja poduzetnicima uz cijenu najamnine samo u vrijednosti kamata kako bi smo maksimalno olakšali poduzetnicima početak rada i gradnju. Poticat će mo i poduzetnike koji će otvoriti nova radna mjesta, odnosno ponuditi cjelogodišnje ugovore minimalno 3 godine za osobe s prebivalištem u Loparu.
Želja nam je da se radna zona u što kraćem roku popuni, pretežito domaćim poduzetnicima, da otvorima 50-tak novih radnih mjesta, rješim probleme vizualne i estetske «zagađenosti» samog naselja Lopar (premjestimo zimovališta, «suhe marine» deponij građevinskih materijala, deponij vozila Lopar – Vrutka), ostvarimo nove prihode u Općinski proračun te na taj način ispunimo i izvršimo smisao radne zone.
Na sjednici Općinskog poglavarstva 20. ožujka. 2009.g usvojen je konačni prijedlog UPU-a radne zone, te je upućen u daljnu proceduru na ishodovanje suglasnosti. Očekujemo dobivanje suglasnosti za  UPU-a do kraja travnja 2009.g čime bi se stvorili preduvjeti za početa gradnje u samoj radnoj zoni.

Načelnik Općine Lopar

UPU  Sorinj – korištenje i namjena

UPU Sorinj – prometna i ulična mreža

UPU Sorinj – komunalna infrastrukturna mreža

UPU Sorinj – uvjeti i načini gradnje

UPU Sorinj – uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

UPU Sorinj – obrazlozenje prilog

UPU Sorinj odredbe-plan