SPORTSKA DVORANA

 

untitled

2
2_lopar_za-prezentaciju_prizemlje
3_lopar_za-prezentaciju_kat
4_lopar_za-prezentaciju_krov
5
5_lopar_za-prezentaciju_procelje_sjeverozapad
6
6_lopar_za-prezentaciju_procelje_jugozapad
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7_lopar_za-prezentaciju_procelje_jugoistok
8-2
8-3
8-4
8_lopar_za-prezentaciju_procelje_sjeveroistok
9_lopar_za-prezentaciju_poprecni-presjek

 


IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA G6 LOPAR

Untitled

Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar – Općina Lopar.

 

_______________________________________________________________________

 

CESTA MELAK-GROBLJE SA INFRASTRUKTUROM U LOPARU, 2016.

 

Untitled

 

Uzduzni

Situacija

Situacija sa ucrtanim instalacijama

Karakteristicni poprecni profili ceste

Pregledna situacija

Karakteristicni poprecni profili ceste sa instalacijama

 

_______________________________________________________________________

 

 SPOJNA CESTA ZA VRH NA PODRUČJU LIVAČINA, 2016.

 

Untitled

 

1.1_KKP_1000

1.2_Situacija_KKP_1000

1.3_1.4_Situacija_PGP_Promet_250

2_Uzd_Profil_500

3_Normalni_Profili_50

4_Poprecni_Profili_100

 

_______________________________________________________________________

 

 

PARKIRALIŠTE MELAK, 2015.

 

Untitled

 

1.2_situacija_ortofoto_katastar

1.3_situacija_novo

1.4_situacija_instalacije_novo

2.1_uzduzni_profil_os1

2.2_uzduzni_profil_os

2.
3_karakteristicni_pop_profil

5.1_detalji_rubnjaka

5.2_detalj_polaganja_cijevi

5.3_rev_okno_1x1

5.4_detalj_slivnika

5.5_detalj_linijske_resetke

5.6_separator

 

_______________________________________________________________________

 

 

NERAZVRSTANA CESTA BARCI – STOJAN, 2015.

 

Untitled

 

1.4_situacija

2_uzduzni

3_karak_pop_profilI

4.1-4.2_poprecni

4.3-4.4_poprecni

4.5_poprecni

5.1_detalj_berme

5.2_detalj_bet_propusta

 

_______________________________________________________________________

 

 

potpisivanje-ugovor-o-posredovanju
UGOVORI O SUFINANCIRANJU:

 

 

* FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, 01.03.2016.

Ugovor br. 50950 o neposrednom sufinanciranju nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi, davanjem sustava pomoći.

 

scan0046
scan0045

 

 


 

 

* PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, 30.03.2016.

 

Ugovor br. 032/07/2016 o korištenju namjenskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u obliku pomoći u održavanju pomorskog dobra – Uređenje nenaplatnog čekališnog platoa Melak

 

scan0047

 

 


 

 

* MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, 10.05.2016.

 

Ugovor o sufinanciranju broj: 06-F-Š-0065/16-08
Sufinanciranje radova i usluga za projekt Izgradnja sportske dvorane u Loparu

 

scan0044
scan0043

 

 


 

* PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, 24.05.2016.

 

Ugovor br. 11/09/2016 o sufinanciranju sanacije i izgradnje javne rasvjete u sklopu rehabilitacije državne ceste D-105, poddionica Lopar

 

scan0042