Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – ispravljeni


AKTUALNI SAT


1 Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu

Plan davanja koncesija

PRILOZI
Obrazloženje

2 Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije

3 Prijedlog donošenja Odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za područje Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

5 Prijedlog donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

6 Prijedlog donošenja Zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č. 10255 k.o. Lopar

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

7 Prijedlog donošenja Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka u 2019. godini

Program

PRILOZI
Obrazloženje
Zaključak

8 Prijedlog donošenja Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini

Odluka

Prijedlog donošenja Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Odluka

10 Prijedlog donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2019. godinu

Odluka

11 Prijedlog donošenja Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u na području Općine Lopar u 2019. godini

Odluka

12 Prijedlog Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza za gradnju vodoopskrbe i odvodnje u dijelu spojne ceste „za Vrh“ – prijedlog dopune dnevnog reda

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

13 Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – prijedlog dopune dnevnog reda

Program

PRILOZI
Obrazloženje

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izvješće o radu DV “Pahuljica”, područno odjeljenje Lopar za pedagošku 2017./2018. godinu

Izvješće o radu u pedagoškoj 2017./2018. godini

2 Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2018. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2018. godinu

3 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

3.1 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

3.2 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture u 2018. godini

3.3 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2018. godini
I. Izmjena i dopuna utroška boravišne pristojbe u 2018. godini

PRILOZI
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

4 Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2019. godinu

PRILOZI
Zaključak
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

5 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

6 Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

7 Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Lopar za 2019. godinu

Financijski plan Centra za kulturu za 2019. godinu

8 Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje

8.1 Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

8.2 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

8.3 Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju i zdravstvenoj zaštiti za 2019. godinu

8.4 Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2019. godinu

8.5 Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2019. godinu

9 Prijedlog Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture u 2019. godini – suglasnost, daje se

Zaključak

10 Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

11 Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

12 Prijedlog Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine k.č. 1557/6 k.o. Lopar – suglasnost, daje se

Zaključak

13 Prijedlog Ugovora o financiranju izgradnje parkirališta “Lopar – Melak” – suglasnost, daje se

Zaključak

14 Prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja na k.č. 10204/3 k.o. Lopar – suglasnost, daje se

Zaključak

15 Pismo namjere za suradnju u pripremi i provedbi projekata poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području otoka Raba

Zaključak

16 Prijedlog Ugovora o sufinanciranju projekata “Priprema studijske i projektne dokumentacije za aglomeracije Rab, Supetarska Draga i Lopar” – suglasnost, daje se

Zaključak

17 Prijedlog dopune Dnevnog reda 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog donošenja Zaključka za prodaju nekretnine k.č. 1557/13 k.o. Lopar

Zaključak

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar (ispravljeni)

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 13. sjednice (elektronske) Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izmjene i dopune Statuta Općine Lopar

Izmjene i dopune Statuta Općine Lopar

Prijedlog Natječaja za prodaju k.č. 1557/13 k.o. Lopar, plato K3 poslovna zona Sorinj

Prijedlog natječaja

PRILOZI
Obrazloženje

3 Donošenje Zaključka o sklapanju ugovora u postupku jednostavne nabave JN-13/18, projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu – II. faza

Odluka o odabiru

PRILOZI
Zaključak

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

5 Donošenje Zaključka o potpisivanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata “Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje”

Zaključak

6 Dopuna dnevnog reda – Ugovor o kupoprodaji nekretnine

7 Prezentacije projekata Općine Lopar

Poziv na 13. elektroničku sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Zaključak o prihvaćanju ponude i sklapanju ugovora o postupku jednostavne nabave JN-10/18, Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji sportske dvorane u Loparu – II. faza

Obrazloženje

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izvješće načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće načelnika Općine Lopar za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine

2 Polugodišnji obračun proračuna Općine Lopar

Izvještaj o polugodišnjem ostvarenju konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

3 Izmjene i dopune Odluke o grobljima

Izmjene i dopune Odluke o grobljima

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora u postupka javne nabave ev. br. JNMV-07/18 – radovi na izgradnji sportske dvorane

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

5 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave ev. br. JN-09/18 – zemljani radovi, iskop platoa K3-1

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

6 Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganje unutar mjere 7, podmjera 7.4., oprema 7.4.1 – izgradnja grobnog polja 4 i dijela glavne grobne staze u groblju u Loparu

Suglasnost

7 Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1 – rekonstrukcija i dogradnja zgrade Turističke zajednice Općine Lopar

Suglasnost

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


 

1 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

1.1 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

1.2 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

2 Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

3 Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izmjena i dopuna Odluke

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje športske dvorane u Općini Lopar

Zaključak

5 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora o postupku javne nabave – pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje JNMV-06/18

Zaključak

6 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora o postupku jednostavne nabave JN-07/18

Zaključak

7 Prijedlog donošenja Internog pravilnika o zaštiti podataka voditelja obrade – Centar za kulturu Lopar

Pravilnik

PRILOZI
Obrazloženje

8 Prijedlog donošenja Zaključka – Lopar Vrutak d.o.o.

Zaključak

9 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

PRILOZI
Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lopar u 2018. godini

10 Prijedlog Zaključka – Ugovor br 2018/001571 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Zaključak

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Odluka o odabiru evid. br. nabave JN-05/18

Zaključak

2 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

PRILOZI
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu – I. Opći dio

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu – II. posebni dio

3 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka

PRILOZI
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020. godinu

4 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Odluka

5 Prijedlog dopune Dnevnog reda 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Zaključak o prodaji tehničko-građevnog kamena iz iskopa u Radnoj zoni “Sorinj”

Zaključak

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

PRILOZI
Obrazloženje godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) KONSOLIDIRANI

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) OPĆINA LOPAR

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) CENTAR ZA KULTURU LOPAR

Potvrda o preuzetom izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – datum ispisa 15.02.2018.

Potvrda o preuzetom izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – datum ispisa 01.03.2018.

Odluka

2 Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razodblje od 2018. do 2022. godine

Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Prijedlog donošenja Zaključka

3 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

PRILOZI
Prijedlog donošenja zaključka

4 Pokretanje postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje i sanaciju aquagana u uvali Crnika, Općina Lopar

Prijedlog donošenja Zaključka

5 Prijedlog sklapanja Dodatka I. Ugovoru o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lopar

Prijedlog donošenja zaključka

6 Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog dopune II. Plana upravljanja javnim površinama

Prijedlog donošenja Zaključka

Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji Proračuna za 2019. i 2020. godinu – pozicije 191 i 189

Odluka

8 Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji Proračuna za 2019. i 2020. godinu – pozicije 178.1 i 185

Odluka

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća 


AKTUALNI SAT


1 Izmjena i dopuna Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Izmjena i dopuna Odluke

PRILOZI
Prijedlog donošenja izmjena i dopuna Odluke i obrazloženje

2 Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o neposrednom sudjelovanju Grada Raba i Općine Lopar u sufinanciranju troškova investicije građenja pretovarne stanice Sorinj na otoku Rabu

Zaključak

3 Prijedlog Odluke o dodjeli financijske pomoći

4 Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke i obrazloženje

5 Prijedlog Javnog poziva II za korištenje javne površine u 2018. godini

Dopuna Plana za davanje javnih površina na korištenje u 2018. godini

PRILOZI
Prijedlog donošenja dopune Plana i obrazloženje

6 Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke

Obrazloženje

7 Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke

Obrazloženje

8 Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Prijedlog odluke

Obrazloženje