Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Izvješće načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće načelnika Općine Lopar za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine

2 Polugodišnji obračun proračuna Općine Lopar

Izvještaj o polugodišnjem ostvarenju konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

3 Izmjene i dopune Odluke o grobljima

Izmjene i dopune Odluke o grobljima

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora u postupka javne nabave ev. br. JNMV-07/18 – radovi na izgradnji sportske dvorane

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

5 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora u postupku jednostavne nabave ev. br. JN-09/18 – zemljani radovi, iskop platoa K3-1

Zaključak

PRILOZI
Obrazloženje

6 Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganje unutar mjere 7, podmjera 7.4., oprema 7.4.1 – izgradnja grobnog polja 4 i dijela glavne grobne staze u groblju u Loparu

Suglasnost

7 Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1 – rekonstrukcija i dogradnja zgrade Turističke zajednice Općine Lopar

Suglasnost

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


 

1 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

1.1 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

1.2 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

2 Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Obrazloženje

3 Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izmjena i dopuna Odluke

PRILOZI
Obrazloženje

4 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje športske dvorane u Općini Lopar

Zaključak

5 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora o postupku javne nabave – pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje JNMV-06/18

Zaključak

6 Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje ugovora o postupku jednostavne nabave JN-07/18

Zaključak

7 Prijedlog donošenja Internog pravilnika o zaštiti podataka voditelja obrade – Centar za kulturu Lopar

Pravilnik

PRILOZI
Obrazloženje

8 Prijedlog donošenja Zaključka – Lopar Vrutak d.o.o.

Zaključak

9 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

PRILOZI
Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lopar u 2018. godini

10 Prijedlog Zaključka – Ugovor br 2018/001571 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Zaključak

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Odluka o odabiru evid. br. nabave JN-05/18

Zaključak

2 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

Odluka

PRILOZI
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu – I. Opći dio

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu – II. posebni dio

3 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka

PRILOZI
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020. godinu

4 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Odluka

5 Prijedlog dopune Dnevnog reda 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Zaključak o prodaji tehničko-građevnog kamena iz iskopa u Radnoj zoni “Sorinj”

Zaključak

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lopar


AKTUALNI SAT


1 Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

PRILOZI
Obrazloženje godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) KONSOLIDIRANI

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) OPĆINA LOPAR

Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu (od 01.01.2017. do 31.12.2017.) CENTAR ZA KULTURU LOPAR

Potvrda o preuzetom izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – datum ispisa 15.02.2018.

Potvrda o preuzetom izvještaju Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – datum ispisa 01.03.2018.

Odluka

2 Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razodblje od 2018. do 2022. godine

Strategija raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Prijedlog donošenja Zaključka

3 Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2018. godinu

PRILOZI
Prijedlog donošenja zaključka

4 Pokretanje postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje i sanaciju aquagana u uvali Crnika, Općina Lopar

Prijedlog donošenja Zaključka

5 Prijedlog sklapanja Dodatka I. Ugovoru o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lopar

Prijedlog donošenja zaključka

6 Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Prijedlog dopune II. Plana upravljanja javnim površinama

Prijedlog donošenja Zaključka

Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji Proračuna za 2019. i 2020. godinu – pozicije 191 i 189

Odluka

8 Prijedlog dopune Dnevnog reda 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lopar – Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji Proračuna za 2019. i 2020. godinu – pozicije 178.1 i 185

Odluka

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća 


AKTUALNI SAT


1 Izmjena i dopuna Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Izmjena i dopuna Odluke

PRILOZI
Prijedlog donošenja izmjena i dopuna Odluke i obrazloženje

2 Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o neposrednom sudjelovanju Grada Raba i Općine Lopar u sufinanciranju troškova investicije građenja pretovarne stanice Sorinj na otoku Rabu

Zaključak

3 Prijedlog Odluke o dodjeli financijske pomoći

4 Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke i obrazloženje

5 Prijedlog Javnog poziva II za korištenje javne površine u 2018. godini

Dopuna Plana za davanje javnih površina na korištenje u 2018. godini

PRILOZI
Prijedlog donošenja dopune Plana i obrazloženje

6 Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke

Obrazloženje

7 Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka

PRILOZI
Prijedlog donošenja Odluke

Obrazloženje

8 Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Lopar

Odluka

PRILOZI
Prijedlog odluke

Obrazloženje